لیست رشته های پردآمد در ایران ۹۷ – ۹۸

ساخت وبلاگ
چکیده : آیا از پردرآمدترین رشته های دانشگاهی ایران و لیست رشته های پردآمد در سال ۹۷ &... با عنوان : لیست رشته های پردآمد در ایران ۹۷ – ۹۸ بخوانید :

آیا از پردرآمدترین رشته های دانشگاهی ایران و لیست رشته های پردآمد در سال  ۹۷ – ۹۸  اطلاع دارید؟

آیا از ظرفیت رشته هاو رتبه لازم برای قبولی در این رشته ها مطلع هستید؟

با توجه به اشباع شدن رشته های دانشگاهی در ایران اغلب متقاضیان بدنبال آگاهی از پردرآمدترین رشته های دانشگاهی در ایران هستند. با توجه به اینکخه اکثر  پولدار شدن مهم‌ترین دلیل دانش‌آموزان برای رفتن به دانشگاه و انتخاب پردرآمدترین رشته‌های دانشگاهی است. در این مقاله به معرفی لیست رشته های پردآمد در ایران می پردازیم.

با توجه به اینکه مهم ترین موضوع برای کنکوری ها قبل و بعد از امتحان و دریافت نتایج کنکور و اطلاع از رتبه و تراز این است که با رتبه و ترازی که کسب کرده اند در چه رشته و دانشگاهی می توانند تحصیل کنند و آیا رشته ای که انتخاب رمی کنند بازار کار مناسبی از نظر درآمد خواهد داشت. پس اطلاع از رشته های پردرآمد و اشباع نشده و اطلاع از اینکه آیا با رتبه ای که کسب کرده اید می توانید در این رشته تحصیل کنید از اهمیت زیادی برای هر داوطلب برخوردار است .

در صورت داشن هرگونه سوال در رابطه با پردآمدترین رشته های دانشگاهی در دانشگاه آزاد سراسری پیام نور و غیر انتفاعی و اطلاع از لیست رشته های پردرآمد دانشگاهی در ایران بعد از مطالعه این اطلاعیه از همین درگاه می توانید پاسخ سوالات خود را در رابطه با رتبه لازم برای قبولی در این رشته ها و اطلاع از شهریه و شرایط ثبت نام در رشته های ارائه شده دریافت نمایید.

لیست پردرآمدترین رشته های دانشگاهی در ایران ۹۷ – ۹۸

پردرآمدترین رشته های دانشگاهی در ایران ۹۷ در گروه تجربی، ریاضی و انسانی پردآمد که هنوز اشباع نشده اند و در آیند می توانید به آن برای کسب درآمد مناسب اتکا کنید را بیان خواهیم کرد. عاملی که در پرطرفدار شدن یک رشته تاثیر بسزایی دارد، موقعیت شغلی آینده و جایگاه و شان و منزلت اجتماعی می باشد که در اثر تحصیل رشته در دانشگاه ایجاد میشود. در ادامه به لیست این رشته ها خواهیم پرداخت اما در صورت داشتن هرگونه سوال از طریق ارتباط با سامانه می توانید اطلاعات لازم را دریاففت نمایید.

 • رشته کامپیوتر.
 • رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه
 • رشته دندان پزشکی
 • رشته مدیریت MBA.
 • رشته های پیراپزشکی
 • رشته داروسازی
 • رشته علوم آزمایشگاهی
 • رشته های پزشکی
 • کاردرمانی و فیزیوتراپی
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی برق
 • مهندسی کامپیوتر

انتخاب رشته های رتبه های زیر ۱۰۰۰کنکور

در بین رتبه های زیر ۱۰۰ کشوری کنکور ریاضی به ترتیب اولویت در رشته های مهندسی برق ،مهندسی کامپیوتر ،مهندسی مکانیک ،مهندسی عمران ،مهندسی شیمی می باشد.

۱. مهندسی برق
۲. مهندسی کامپیوتر
۳. مهندسی مکانیک
۴. مهندسی عمران
۵. مهندسی شیمی
۶. مهندسی صنایع
۷. مهندسی شیمی
۸. مهندسی نفت
۹. مهندسی هوافضا
۱۰. مهندسی معماری
۱۱. فیزیک
۱۲. علوم کامپیوتر
۱۳. ریاضیات و کاربردها
۱۴. شیمی
۱۵. مهندسی پزشکی
۱۶. علوم اقتصادی
۱۷. کارشناسی ارشد علوم قضایی
۱۸. مهندسی مواد

انتخاب رشته رتبه های زیر ۵۰۰۰ کنکور

۱. مهندسی برق
۲. مهندسی کامپیوتر
۳. مهندسی مکانیک
۴. مهندسی عمران
۵. مهندسی شیمی
۶. مهندسی صنایع
۷. مهندسی شیمی
۸. مهندسی نفت
۹. مهندسی هوافضا
۱۰. مهندسی معماری
۱۱. فیزیک
۱۲. علوم کامپیوتر
۱۳. ریاضیات و کاربردها
۱۴. مهندسی شهرسازی
۱۵. شیمی
۱۶. مهندسی انرژی
۱۷. مدیریت
۱۸. مهندسی راه آهن
۱۹. مهندسی دریا
۲۰. علوم مهندسی
۲۱. حسابداری
۲۲. فیزیک مهندسی
۲۳. علوم قضایی
۲۴. ریاضی
۲۵. علوم اقتصادی
۲۶. مهندسی معدن
۲۷. دکترای پیوسته فیزیک
۲۸. روان شناسی
۲۹. علوم تربیتی
۳۰. کارشناسی ارشد علوم قضایی
۳۱. معماری داخلی
۳۲. مهندسی ایمنی

انتخاب رشت رتبه های زیر ۱۰۰۰۰ کنکور

۱. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق
۲. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ
۳. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان
۴. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
۵. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ
۶. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ
۷. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎری
۸. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮاد
۹. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻔﺖ
۱۰. ﻓﯿﺰﯾﮏ
۱۱. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻮاﻓﻀﺎ
۱۲. ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
۱۳. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ
۱۴. رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﮐﺎرﺑﺮدﻫا
۱۵. مهندسی ﭘﻠﯿﻤﺮ
۱۶. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی
۱۷. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
۱۸. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪن
۱۹. ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی
۲۰. ﺷﯿﻤﯽ
۲۱. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ راه آﻫﻦ
۲۲. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺴﺎﺟﯽ
۲۳. مهندسی ﻣﻮاد و ﻣﺘﺎﻟﻮﮋی
۲۴. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﻤﻨﯽ
۲۵. ﺣﺴﺎﺑﺪاری
۲۶. رﯾﺎﺿﯽ
۲۷. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ درﯾﺎ
۲۸. ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
۲۹. ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
۳۰. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻧﺮژی
۳۱. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﻮدرو
۳۲. ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
۳۳. دﮐﺘﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ
۳۴. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﯿﻮﺳﯿﺴﺘﻢ (ﮐﺸﺎورزی)
۳۵. روان ﺷﻨﺎﺳﯽ
۳۶. آﻣﺎر
۳۷. ﻣﻌﻤﺎری داﺧﻠﯽ
۳۸. ﻋﻠﻮم ﻗﻀﺎﯾﯽ
۳۹. ﻣﮑﺎﺗﺮوﻧﯿﮏ
۴۰. ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب
۴۱. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﻗﻀﺎﯾﯽ
۴۲. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری
۴۳. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﺘﯽ
۴۴. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
۴۵. ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن
۴۶. ﮐﺎرداﻧﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

بعد از مطالعه مقاله در صورت داشتن هرگونه سوال در رابطه با پردرآمدترین رشته های دانشگاهی در ایران و اطلاع از لیست رشته های پردرآمد بعد از مطالعه مقاله می توانید از طریق ارتباط اب سامانه اطلاعات لازم را در رابطه با رتبه لازم و ظرفیت پذیرش دریافت نمایید.


منبع:لیست رشته های پردآمد در ایران ۹۷ – ۹۸

لینک مرتبط :

لیست رشته های کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی ۹۷

لیست رشته های کاردانی به کارشناسی ۹۷ – ۹۸ با آزمون و بدون آزمون

لیست رشته های دانشگاه مجازی ۹۷ – ۹۸

لیست رشته های کاردانش دانشگاه آزاد ۹۷ – ۹۸

لیست رشته های دانشگاه افسری ارتش ۹۷ – ۹۸

لیست رشته های دانشگاه بقیه الله ۹۷ – ۹۸

لیست رشته های دانشگاه علوم انتظامی امین ۹۷ – ۹۸

 

جهت مشاوره در زمینه لیست رشته های پردآمد در ایران ۹۷ – ۹۸

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۱ ۹۰۷ ۹۰۹ تماس بگیرید

شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

 

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

 
"پردرآمدترین رشته های دانشگاهی در ایران 97,لیست پردرآمدترین رشته های دانشگاهی ایران,پردرآمدترین رشته های دانشگاهی در ایران 98,پردرآمدترین رشته های دانشگاهی97,پردرآمدترین رشته های مهندسی در جهان,بهترین رشته مهندسی در ایران,بهترین رشته های دانشگاهی در ایران,...
نویسنده : sara بازدید : 13 تاريخ : چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397 ساعت: 13:48

لینک دوستان

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :